AuctionNo. 第24回 大日オークション
EntryNo. 004
MemberNo. DAINICHI
Variety Showa
Offspring of GX1
Size 59 cm
Age 2
Gender Female
Movie URL
https://youtu.be/2ESzTvrIXbI
Back