AuctionNo. 第23回 大日オークション
EntryNo. 028
MemberNo. DAINICHI
Variety Kohaku
Offspring of SuperX
Size 39 cm
Age 1
Gender Female
Movie URL
https://youtu.be/MZIrZkMzF2M
Back